חזון ותוכנית אסטרטגיות

תוכנית אסטרטגית במערכת החינוך


במהלך ארבע השנים האחרונות הנהלת העירייה מובילה במערכת החינוך באור יהודה תכנית עירונית כמנוף לצמיחה חינוכית, קהילתית וחברתית בעיר.

המהלכים מתנהלים במסגרת של פורום היגוי רחב שהורכב מצוות הנהלת העירייה, בשיתוף הפיקוח והגורמים המקצועיים במשרד החינוך ובליווי הנחיה מקצועית צמודה של "מכון משאבי ידע יועצים". ההמלצות הובאו להחלטה בפני ראש העיר והוצגו בתהליך מחייב של שיתוף הציבור.

המטרות המנחות שהוגדרו על ידי הנהלת העירייה, מנהלי בתי הספר, הפיקוח במשרד החינוך והצוותים החינוכיים והמקצועיים: 
← מערכת החינוך תעניק חינוך איכותי ומגוון לכל ילדינו.
← נשאף לכך שכל ילדינו ילמדו בעיר עד לסיום בית ספר התיכון.
← בוגרי מערכת החינוך העירונית ירגישו שייכים וגאים להיות תושבי העיר.

 הנחות יסוד: חינוך מבית טוב -
חינוך איכותי לכולם

← מערכת החינוך תיתן מענה לצרכים של כלל הילדים, עד לסיום בית ספר התיכון.
← המסגרות החינוכיות תכלולנה: מגוון עשיר של תכנים ופעילויות לימודיות ואיכות חינוכית גבוהה וייחודית.
← כל מסגרות הלימוד תהינה בהתאם לתוכנית הליבה של משרד החינוך.
← לכל המסגרות הייחודיות יגובשו דרכי הוראה, למידה והערכה.
תהליכים עירוניים המבוססים על תכנון אסטרטגי ומשמעויותיהם

← התכנון הוא תהליך חשיבתי אשר מייצר מערכת החלטות מתואמת לביצוע פעולות אשר נועדו לממש יעדים, תוך שימוש אופטימאלי באמצעים שונים.
← תכנון אסטרטגי הוא עיסוק בעתיד, מכוון כלפי העתיד ומתמקד על העתיד אליו שואפים.
← אסטרטגיה טובה מעצבת את העתיד של הארגון או של המקום.
← התכנון האסטרטגי הוא תהליך של קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות.
← התכנון האסטרטגי הוא אמצעי להקטנת אי הוודאות ומאפשר לנו לקחת סיכונים מחושבים.
← האסטרטגיה מאפשרת לנו ליצור מסגרת עבודה להשגת יתרון תחרותי באמצעות ניתוח מעמיק של הארגון והפוטנציאל שלו.
← המפתח להצלחה הוא ריכוז מאמצים.
← התכנון האסטרטגי, המעצב כיוון ודרכים להשגת תמונת העתיד הנכספת, מאפשר לארגון להתמקד ולהצליח במשימותיו.
← ההתמקדות מתאפשרת גם כאשר נקבע במה הארגון לא יעסוק.
← התהליך הוא תהליך למידה מתמשך ודיאלוג ארגוני, אשר מכוון לשנות את הדרך בה הארגון חושב ופועל.
← ארגון לומד הוא ארגון בו התהליך האסטרטגי הופך לחלק מהפילוסופיה והתרבות הארגונית שלו.

 שיטת העבודה בהכנת התכנית האסטרטגית

← נקודת המוצא בהכנת התכנית האסטרטגית היא כי יש להתחשב ולהסתייע בידע הקיים בעיר, ויש ללמוד מהם הצרכים והמגמות המסתמנות.
← התוכנית האסטרטגית בחינוך באור יהודה מבוססת על קבוצות משימה בהן לקחו חלק כל הגורמים המקצועיים שזוהו בתהליך המיפוי.
← מיפוי המצב הקיים ותהליך האבחון נערכו על פי מודלים אבחוניים שונים, SWOT, מודל החקר המוקיר ואבחון סינרגטי. כלים אלה אפשרו קיומו של רב שיח פתוח סביב סוגיה מוגדרת, להעלאת רעיונות, ליצירת החלטות ומחויבות לכיווני עשייה מוסכמים ומתן הזדמנות להעלות לדיון את כל הנושאים החשובים והמשמעותיים למשתתפים וליצור ביחד ובזמן קצר יחסית, תוצאות והישגים מהירים.
← עבודת קבוצות המשימה התבססה על דוח איסוף נתונים וחיזוי דמוגרפי שנערך על ידי הגורמים המקצועיים בחברת משאבי ידע יועצים והוגש לצוותי המשימה במהלך המפגשים כבסיס נתונים משמעותי לגיבוש ההמלצות והחלופות.
← צוות היועצים הנחה ולווה את כל מהלך המפגשים, ארגן את ממצאי העבודה בצוותי המשימה וגבש את דו"ח תכנית אסטרטגית אשר מוגש במהלך גיבוש התכנית ובסופה למקבלי ההחלטות בהנהלת העירייה.
היעדים שהוגדרו ליישום הרפורמה החינוך העל יסודי

← מערכת על יסודית שש שנתית המחולקת לשלושה קמפוסים על פי שכבות גיל. ז-ח, ט-י, יא-יב.
← מתן פתרון כולל לכל התלמידים הבוחרים ללמוד בחינוך העל יסודי בעיר.
← התאמות בינוי ותשתית לצרכים הפדגוגיים במודל העירוני שנבחר.
←  פתיחת מסגרות לתלמידים מאתגרי למידה, מתקשים ובעלי יכולות לימודיות נמוכות.
← התאמות פדגוגיות, אמצעות תכניות התערבות והדרכה, הכשרות והשתלמות בהלימה למודל השינוי.
← התאמת המערכת הניהולית העירונית והמוסדית לצרכים החדשים במודל העירוני.
← הקמת בית ספר "מסכים" - מכתה ט' עד-י"ב, המאפשר לתלמידיו להתמחות בתחומי התקשורת, מכין את תלמידיו לבגרות מלאה ומלווה את בוגריו לגיוס לצה"ל. הצוות ממוקד ביחס אישי לכל תלמיד, תוך דגש על תמיכה רגשית ופיתוח מיומנויות למידה.
← הקמת בית ספר "בית אקשטיין" – מכיתה ז'- עד י"ב לתלמידים בעלי הצרכים הייחודיים. ביה"ס נותן מענה מקצועי, פרטני ואישי וזוכה לשביעות רצון גבוהה מהתלמידים ומהוריהם.


תהליך התכנית האסטרטגית החל בחינוך העל יסודי וימשיך בחינוך הממלכתי הקדם יסודי והיסודי, בחינוך הממלכתי דתי ובחינוך המוכר שאינו רשמי.

 

negishut icon עבור לתוכן העמוד