אוריינות מדעית

פיתוח אוריינות מדעית וחשיבה מדעית בכיתות ד'-ה'
אוריינות מדעית (הגדל)

מטרות עבור המורים
← פיתוח דרכי הוראה מגוונות להקניית התוכן הנדרש בתוכנית הלימודים של משרד החינוך.
← פיתוח דרכי הוראה להקניית אסטרטגיות למידה יעילות וחשיבה מדעית לתלמידים.
← פיתוח תהליכי הוראה מותאמת לצרכי התלמיד ולכישוריו.
← פיתוח מיומנויות מעקב אחר הישגי התלמידים ומתן מענה דידקטי בהתאם.


מטרות עבור הילדים
← הקנייה ותרגול של אסטרטגיות למידה יעילות בתחום המדעים.
← שליטה בתוכן הנדרש ע"פ תכנית הלימודים במשרד החינוך.
← למידה חווייתית ופעילה בכל השיעורים.
← סיפוק חוויות הצלחה לעידוד מוטיבציה ולמידה.


מוקדי התוכנית - ברמת התוכן
← התכנים הנלמדים במסגרת התוכנית ע"פ דרישות משרד החינוך.
← עבור כל תוכן נדרש נבנתה מצגת לימוד אותה מקבל המורה לשימוש גם לאחר תום התוכנית.
← התוכנית מופעלת בשיתוף המפקחת המקצועית והמפקחות הכוללות של בתי הספר.


מוקדי התוכנית - אסטרטגיות למידה
עבור כל אסטרטגיה נבנתה מצגת לימוד הכוללת המחשה של היישום המתאים לתוכן הנלמד. המצגות ניתנות למורה לשימוש נוסף גם לאחר תום התוכנית.
יושם דגש על הקניית אסטרטגיות למידה רלוונטיות לתחום המדעים, כגון: איתור פרטים מתוך טקסט, מתוך ניסוי, מתוך תרשים; מענה על שאלות רב-ברירה; מענה על שאלות פתוחות; ניתוח גרפים והמללתם; שאלות יישום וניתוח מקרים; הסקת מסקנות מניסוי; תכנון ובקרה וריסון אימפולסיביות; הבעה בכתב ברמת משפט ופסקה.


שילוב בין תוכן למיומנות
← עבור כל תוכן נבחרו המיומנויות הדרושות לצורך הבנת התוכן באופן מעמיק.
← בכל תוכן חדש שנלמד נעשה תרגול גם של מיומנויות קודמות כדי להטמיען אצל התלמידים.מבנה התוכנית

שלב א' - איתור צרכים בעזרת מיפוי הכולל התייחסות למיומנויות הנדרשות ולתוכן המתאים.
שלב ב' - חלוקת הכיתות לקבוצות לימוד ובניית תכנית לימודים מותאמת לצרכי הקבוצה ולדרישות משרד החינוך.
שלב ג' - הדרכת מורים שבועית ומודלינג שבועי של המדריכה בכיתה בנוכחות המורה.
שלב ד' - אחת לחודש נערך מבדק בקרה לבחינת התקדמות התלמידים.דרכי הלמידה בכיתה - למידה פעילה
כל יחידת לימוד בנויה משלושה חלקים:
1. הקנייה בעזרת מצגות.
2. תרגול הנלמד בדפי עבודה. התרגול כולל הטמעה של התוכן הנלמד תוך יישום של האסטרטגיות שנלמדו.
3. סיום השיעור בחזרה או במבדק הצלחה.

התכנית בהובלת מדריכות ממכון "חדד" באוניברסיטת בר-אילן

negishut icon עבור לתוכן העמוד