שנערך ונחתם באור יהודה ביום 04 לחודש דצמבר 2018

בין: סיעת "אור חדש" בראשות ליאת שוחט באמצעות יו"ר הסיעה עו"ד ליאת שוחט (להלן: "אור חדש") מצד אחד

לבין סיעת ש"ס באמצעות חיים ביטון, מנכ"ל הסיעה (להלן "ש"ס") מצד שני

הואיל ועוה"ד ליאת שוחט (להלן גם "ראש העיר" לפי העניין) נבחרה כראש העיר בבחירות לרשויות המקומיות שנערכו בעיר אור יהודה ביום 30.10.18 (להלן "הבחירות"), והואיל וסיעת אור חדש בראשותה של עו"ד ליאת שוחט זכתה ב-5 מדנטים במועצת העיר הנבחרת,

והואיל וסיעת ש"ס זכתה בבחירות ב-3 מנדטים במועצת העיר הנבחרת וכל הסכם זה הוא על תנאי שהסיעה לא תפחת מ-3 חברי מועצה בקואליציה.

והואיל והצדדים רואים חשיבות רבה להמשך שיתוף הפעולה ביניהם בהנהלת העירייה על מנת שיוכלו לקדם את חזונם המשותף לעיר אור יהודה בכלל היבטי השלטון המקומי לרבות בקידום ושיפור רווחת תושביה ואיכות חייהם, וכן בהמשך עשייה אחראית למען העיר אור יהודה.

והואיל והצדדים מעוניינים לשתף פעולה ולשלב כוחות במהלך הקדנציה במועצת העיר אור יהודה באופן שסיעת ש"ס תצטרף לקואליציה במועצת העיר הנבחרת בראשותה של ראש העיר, על מנת להביא לתוצאות הטובות ביותר לטובת העיר אור יהודה ותושביה, והכל בהתאם להסכם זה.

והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את כל ההבנות וההסכמים.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו

2. הסכם זה כפוף להוראות כל דין, וכל הוראה בהסכם זה, שתסתור כל הוראת דין תהיה בטלה ומבוטלת, וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראותיו של ההסכם

3. שיתוף הפעולה בין הצדדים נובע ברצון לחזק את העיר אור יהודה, וכן ברצון להביא לשיתוף פעולה הדוק בין הצדדים במהלך הקדנציה הקרובה.

התנהלות הקואליציה

4. הצדדים יחתמו על הסכם מסגרת קואליציוני המסדיר את דרכי הפעולה ומדיניות העירייה לכהונה זו. ש"ס מצהירה כי קראה את ההסכם הקואליציוני הבינה את תוכנו ותחתום עליו. ההסכם מצורף כנספח א' להסכם זה.

5. הצדדים מחויבים הדדית לשותפות וללויאליות במסגרת הקואליציה בראשות ראש העיר, עו"ד ליאת שוחט, במועצת העיר אור יהודה, וכן מחויבים לפעול בדווקנות ליישומו של הסכם זה.

6. ש"ס מצהירה כי כל חבריה יהיו מחויבים למשמעת קואליציונית כל עוד הסיעה בקואליציה.

7. הצביע חבר סיעה בניגוד להחלטת הוראת הקואליציה, יראו בכך משום הפרת משמעת הקואליציונית וראש העירייה תהא רשאית להודיע על ביטול הסכם זה עם סיעת חבר המועצה המפר, על כל המשתמע בכך.

8. סיעת ש"ס תפעל באמצעות שריה וחבריה בכנסת להמשך הקמת בית עלמין משותף אור יהודה-קריית אונו, הממוקם בשטח מועצה אזורית שדות דן, על ידי משרד הדתות והגורמים התכנוניים השונים. חברי הסיעה יוציאו הודעה משותפת על תמיכתם בהקמת בית העלמין ומחויבותם להמשך קידומו.

חלוקת התפקידים:

9. בכפוף להוראת כל דין, למשמעת הקואליציונית וליישוןם סעיף 8 לעיל, וכל עוד חברים בש"ס 3 חברים הפועלים יחד ללא כל פיצול, במסגרת הקואליציה בראשותה של ראש העיר, תקבל ש"ס התפקידים ו/או המינויים שלהלן:

9.1 - מר ציון גזלה (להלן "ציון") ימונה לסגן ראש העיר בשכר למחצית השנייה של הקדנציה

9.2 - נציג ש"ס יכהן כיו"ר ועדת הנחות.

9.3 - העירייה תאפשר פתיחת רישום לתלמוד תורה. הקצאת מבנה תיעשה בהתאם לכמות הנרשמים בכפוף להנחיות משרד החינוך לכיתה תיקנית ובכפוף למצבת הנכסים הפנויים של העירייה.

9.4 - נציג ש"ס יהיה ממונה על תכנית מורשת ישראל.

10. שונות

10.1 - יובהר כי כל הוראות הסכם זה מותנות בתמיכת ש"ס במדיניות ראש העיר ובכך שהסיעה תמנה לפחות 3 חברים במהלך כל הקדנציה

10.2 - ההסכם ממצה את כלל הערות הצדדים וזהו נוסחו הסופי לאחר השצדדים נועצו.

10.3 - סיעת "אור חדש" תמסור הסכם זה לפרסום בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

עו"ד ליאת שוחט, יו"ר סיעת "אור חדש"

מר חיים ביטון, מנכ"ל תנועת ש"ס