הצהרה על אי הגשת משקאות משכרים לצריכה בבית העסק

 

שם פרטי, שם משפחה

 
מצהיר זאת כי:
1. בעסק הנ"ל לא מוגשים משקאות משכרים
2. ידוע לי כי במידה ואהיה מעוניין להגיש משקאות משכרים לצריכה בבית העסק, אצטרך לקבל מראש אישור על כך מאת רשות הרישוי ומשטרת ישראל
3. התפוסה בעסק הינה עד 200 מקומות ישיבה
4. הוסברה לי חשיבות הצהרה זו ומשמעותה, קיבלתי את כל המידע על המשמעות שיש על הגשת משקאות משכרים ללא רישיון עסק והבנתי את ההשלכות שיכולות לנבוע מכך
5. במידה ומיופה כוח הוא מצהיר:
בנוסף לאמור לעיל, אני מתחייב להעביר את המידע שנמסר לי כלשונו לבעל העסק ולעובדים בעסק וחלה עלי האחריות לוודא שכל האמור לעיל הובן על ידי בעלי העסק
 
זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת
 

שם פרטי, שם משפחה

Browser not supported
 
 

אישור הצהרה

ימולא על ידי הפקח

תאריך של היום

שם הבעלים / מנהל / מיופה כוח

מספר תעודת זהות של הבעלים / מנהל / מיופה כוח

והבין את תוכן התצהיר והמשמעות וכי עליו להצהיר אמת
 

פרטי הפקח שבנוכחותו נחתמה ההצרה

שם פרטי, שם משפחה של הפקח

Browser not supported