פירוט תפקיד סה"כ

שכר ברוטו

עלויות מעביד

עלות כוללת 

ראש העיר 499,771.45 182,345.98  682,117.43
סגן ראש העיר 471,288.64 156,345.02  627,633.66
סגן ראש העיר 467,402.32 175,203.62  624,605.94
מנכ"ל 408,080.61 161,116.74  569,197.35
גזבר 410,662.76 144,894.55  555,557.31