פרטי מייפה הכוח

סטטוס מייפה הכוח
סטטוס מייפה הכוח (חובה) שדה חובה

פרטי התאגיד/חברה

מבקש רישיון עבור

אני, החתום מעלה, מייפה את כוחו של (פרטי מיופה הכוח)

להגיש בשם התאגיד/החברה הנ"ל בקשה לרישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, לחתום על בקשה זו בשם התאגיד ולטפל בכל הכרוך בהוצאת רישיון עסק

Browser not supported
Browser not supported