אני החתום מטה מתחייב בזאת שלא למכור ו/או להשכיר המפורט כדלקמן:

* צעצועים מסוכנים לרבות נפצים ו/או כל כלי הפולט וזורק גוף, אש או נוזל, או גורם להדף אויר מסוכן.

* אש הנזרקת שלא באמצעות כלי או חפץ ויש בה משום סכנה לבני אדם.

* כל צעצוע אשר יש בו כדי לגרום לאחד מאלה: נזק גופני או נזק לחושים, הטרדה לרבים במקומות ציבוריים על ידי דמע, גירוי, עיטוש, רעש בלתי סביר או זיהום אויר, התלקחות של אש, בהלה במקום ציבורי או במקום שבו מרוכז קהל.

* צעצוע אשר מדמה כלי ירייה אמיתי עלול השימוש בו להביא לבהלה בקרב הציבור.

* בקבוקי זכוכית ומשקאות בקבוקי זכוכית.

ידוע לי ככל שימצא המפורט למעלה ברשותי, עלול להיות מוחרם על ידי הפיקוח העירוני ולסגירת הדוכן, לרבות נקיטה בכל הליך מנהלי ו/או משפטי/ פלילי/ אזרחי נגדי.

הנני מתחייב למגן את דוכן האוכל וכן להיענות לכל דרישות העירייה על פי חוק רישוי עסקים והמשטרה בעניין זה.

ידוע לי כי במידה וימצא ברשותי מכשיר חשמלי אשר איננו תקין (מחשמל/מקצר), לא אוכל לעשות בו שימוש במהלך האירוע.

ידוע לי שכניסת הספקים למתחם בבוקר האירוע הינה בין השעות 8:00 - 14:00, לאחר השעה 14:00 לא תותר כניסה למתחם האירוע.

בעלי הדוכנים מתחייבים לשים מחירון 40X40 על בריסטול לאורך כל הערב.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות להצבת הדוכנים בהתאם להנחיות הבטיחות והמשטרה. על כן, אנו לא מתחייבים על מיקום ספציפי עבור הצבת הדוכן.

ולראייה באתי על החתום

שם פרטי , שם משפחה
Browser not supported