הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח החוק ומהווה נדבך חשוב ביותר במערכת השלטון המקומי. פקודת העיריות מגדירה במפורש את מכלול תפקידיו של מבקר העירייה. בין היתר נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה, אם נעשו על פי החוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

מבקר העירייה, במסגרת תפקידו ובמהלך עבודתו, רשאי לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי מועצת העירייה ועובדי העירייה.

מבקר העירייה רשאי אף לבצע ביקורת בכל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או אשר משתתפת במינוי הנהלתם. כמו כן, יכול מבקר העירייה להרחיב את ביקורתו גם לגבי עמותות המקבלות תמיכה מהעירייה בנוסף, חל הדבר לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה.

מבקר העירייה מגיש דוח ביקורת אחת לשנה ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכו, פירוט הלקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם. דוח מבקר העירייה לאחר הדיון בו במועצת העירייה מתפרסם בציבור.

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, את הדרכים לביצועה ומכין מדי שנה את הצעת תקציבו.

ראש העירייה, סגניו וחברי המועצה, עובדי העירייה וכל אדם העובד בגוף מבוקר ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע, או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

בנוסף רשאי המבקר להגיש דוח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שיראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

פקודת העיריות

להלן הוראות פקודת העיריות (נוסח חדש) בנושא הביקורת בעירייה 170א`

 1. ואלה תפקידי המבקר:
  • לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
  • לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות חסכון.
  • לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
 2. הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.
  למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן " גוף עירוני מבוקר" 
 3. בכפוף להוראות סעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת:
  • על פי שיקול דעתו של המבקר
  • דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני
  • על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה
 4. המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.
 5. מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי.
 6. ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי