עיריית אור יהודה התקינה בשנים האחרונות מערכות פוטו וולטאיות לייצור חשמל לצריכה עצמית על גגות מבני ציבור וגגות נוספים הפרוסים בעיר. מערכות אלו הם בעלות תווי תקן ישראלים ובינלאומיים והם נבנו על פי דרישות מפרט טכני כפי שפורסמו במכרז פומבי מספר 14/2019.

קונסטרוקציה ומסגרות:

* הקונסטרוקציה תעמוד בכל התקנים הישראלים הרלוונטיים כולל ת"י 414 , ת"י 412 ות"י 109

* טרם תחילת העבודות, במידת הצורך ובהתאם להוראות עבודה בגובה, יותקן על הגג קו חיים
תיקני ויפרסו מדרכי עבודה.

* הקבלן לא יבצע על הגג כל חיתוך/ריתוך/השחזה או כל פעולה אחרת שעלולה לפגוע בטיב הגג.

* קיר ממירים + כלוב ממירים מסורג ברזל מגולוון מאסיבי שינעל במנעול רתק 16 מ"מ

* התכנון, הפיקוח והאישור הסופי של הקונסטרוקציה (המערכת הנושאת) ייעשה על ידי קונסטרוקטור מורשה מטעם הקבלן ובהתאם לכל התקנים והנחיות הבטיחות. עמידת המערכת ברוחות של עד 120 קמ"ש.

* מרחקים בין המשולשים יתאימו לעובי/רוחב הקושרת כך שלא תתקבל 'בטן' בין המשולשים.

* הקונסטרוקציה תותקן בגובה של 40 ס''מ לפחות ממפלס הגג כך שניתן יהיה לאטום את הגג ללא פירוק המערכת.

* עבור גגות איסכורית: המערכת הנושאת תתחבר לשלד המבנה על גבי הגל העליון של האיסכורית כאשר רצועת EPDM תפריד בין הפרטים לגג עצמו.

* עבור גגות בטון: המערכת הנושאת תתחבר אל משקולות בטון אשר יונחו בצורה מסודרת על גבי יריעות בטומניות. היריעות יהיו רחבות ממשקולות הבטון בכ- 10 ס''מ מכל כיוון.

* עבור גגות חניון ציבורי: הפנלים יותקנו ישירות על גבי יריעות EPDM בעובי 4 מ"מ, שיודבקו על גבי קונסטרוקציה מברזל, מותקנת מראש. מובהר כי יריעות ה- EPDM תודבקנה על כל שטח
ההשקה בין מסגרת הפנלים לקונסטרוקציית החניון.

* עבור גגות רעפים: המערכת הנושאת תתחבר על פרטי עיגון ייעודיים להתחברות לאגדי הגגות. פרטי החיבור יחוזקו על ידי 4 ברגיי נירוסטה לכל פרט חיבור.

* תכנון וביצוע המערכת הנושאת יותאמו לאורך חיים של 25 שנה לפחות כולל כל המרכיבים תוך הדגש על מניעת קורוזיה במערכות, בבסיסים ובמחברים.

* הקבלן יתכנן את המערכות כך שיאפשר פירוקן בתום תקופת החוזה ו/או פירוקן והתקנתן מחדש (במקרה של צורך בטיפול באיטום הגג)

* התקנת המערכות על הגגות תבוצע ללא פגיעה בגג או בקונסטרוקציה הקיימת בכל היבט שהוא, למעט קידוחים לשם התקנת הקונסטרוקציה במקרה בו הגג הוא איסכורית.

* התכנון, הביצוע והתחזוקה של כל המערכות לא יפגעו באיטום הגגות. כל פגיעה באיטום תתוקן לאלתר על ידי הקבלן.

* הקבלן יתקין סולמות עליה לגג תקניים בעלי מנגנון נעילה וחופת מגן, יהיו עשויים מברזל מגולוון. שלב ראשון של הסולם בגובה 2.2 מ' יהיה ניתן לשליפה. מיקום הסולמות יתואם עם נציג האתר בו מותקנת המערכת.

* לפני כל חיבור אום של בורג תתווסף שייבה קפיץ.

* הקבלן יכסה בצבע עשיר אבץ כל ריתוך ו/או במתכות אשר גלוונם נפגע.

* עבור גג איסכורית: מדרכים קבועים יהיו עשויים מאלומיניום.

* הקבלן יציג אישור קונסטרוקטור עם סיום ההקמה המאשר את אופן ההתקנה בפועל.