הצהרה בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020 (להלן-התקנות), לעניין הפעלת בית תפילה כ"תו ירוק", שנערכה ונחתמה

שם בית הכנסת
ציין כמות המתפללים המותרת

(א) עד 50% מהתפוסה המרבית של המקום בהתאם למספר המושבים הקבועים (ב) אם אין מושבים קבועים בבית התפילה - ביחס של אדם אחד לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום הפתוח לקהל

Browser not supported