אני החתום מטה מצהיר ומתחייב בזאת כדקלמן:

* הפעלת האולם כמסעדה בכפוף לתנאים המיוחדים עקב התפרצות נגיף הקורונה

* מספר המשתתפים מוגבל בהתאמה למותר בלבד

* לא "יחוברו" אירועים לאותה משפחה למספר שיעלה על המותר הבסיסי לכל תא שטח/אולם

* לא יתקיימו ריקודים למעט השמעת מוזיקת רקע

ידוע לי כי אי עמידה בתנאים אלו עלול לגרום לביטול אישור משרד הבריאות והרשות המקומית ואף לנקיטת צעדים משפטיים

על החתום

Browser not supported