דרישות כיבוי במסלול תצהיר לפי מס' פריט רישוי  |  חוברת הדרכה למילוי תצהיר כיבוי אש

תצהיר בבקשה לרישיון עסק – מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות

לפי סעיף 6(ג) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 (בתצהיר זה- חוק רישוי עסקים) ולפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג- 2013 (בתצהיר זה- צו רישוי עסקים)

שם פרטי ושם משפחה

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדקלמן:

אני
אני (חובה) שדה חובה
אם הבקשה מוגשת מטעם תאגיד ייחתם התצהיר על ידי מורשי החתימה של התאגיד, בצירוף חותמת התאגיד וציון שם התאגיד ומספרו. לתיק המסמכים, המתואר בסעיף 10 להלן, יצורף מסמך המעיד על סמכות החתימה של מורשי החתימה

הנני עושה תצהיר זה, לביסוס הבקשה לקבל רשיון עסק לעסק האמור, במסלול אישור על יסוד תצהיר - לעניין כבאות, בהתאם לסעיף 6(ג) לחוק רישוי עסקים, ובהתאם לסוג העסק, שטחו ומגבלות נוספות שנקבעו בצו רישוי עסקים

תוכנית המדידה מצורפת לתיק המסמכים
אשר בהתייחס אליו פורסם המפרט שלהלן:
אשר בהתייחס אליו פורסם המפרט שלהלן: (חובה) שדה חובה

קראתי והבנתי את הוראות ותנאי המפרט בהתייחס לדרישות סידורי בטיחות האש לצורך קיום הדינים הנוגעים לכבאות, וכן את ההוראות אליהן מפנה המפרט (בתצהיר זה: דרישות המפרט)

ביצעתי בעסק את כל דרישות המפרט

קיבלתי את כל האישורים הנדרשים בהתאם למפרט.

ידוע לי שמחובתי להבטיח כי דרישות המפרט יתקיימו בעסק בכל עת

ידוע לי שאני נדרש/ת להחזיק בבית העסק תיק מסמכים, בו יהיו תצהירי זה, כל האישורים הנדרשים בהתאם למפרט, ומסמכים נוספים כאמור בתצהיר זה (בתצהיר זה: תיק המסמכים.) ידוע לי שאני נדרש/ת להציג את תיק המסמכים, בכל עת, בפני נציג רשות הכבאות וההצלה.

העדר מגבלות כלליות לאישור העסק על יסוד תצהיר כמפורט להלן:
העדר מגבלות כלליות לאישור העסק על יסוד תצהיר כמפורט להלן: (חובה) שדה חובה

העדר סייג לאישור העסק על יסוד תצהיר – בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשתי, במסגרתה מוגש תצהירי זה – לא בוטל רשיון או היתר שניתן לעסק, בשל אחת או יותר מהנסיבות הבאות: א. הוגשו תצהיר או מסמכים כוזבים; ב. הופר או חדל להתקיים תנאי, מהתנאים שהותנו על ידי רשות הרישוי ו/או רשות הכבאות וההצלה; ג. חלו בעסק שינויים מהותיים מהמצב שהוצג במסמכים שהוגשו על ידי לרשות הרישוי

ידוע ומובן לי שמי שביודעין מוסר תצהיר שקר, לפני מי שהוסמך לקבל את התצהיר, דינו - מאסר שלוש שנים.

ידוע לי כי מבלי לפגוע בהוראות כל דין, מסירת תצהיר שקרי או אי קיום דרישות המפרט בעסק בכל עת, תביא לביטול רשיון העסק, בכפוף לשימוע, ויפגעו ביכולתי להגיש תצהיר דומה בעתיד.

Browser not supported

אישור עו"ד

(שם פרטי ושם משפחה)
של בעל העסק

המוכר/ת לי באופן אישי / אשר הזדהה/תה בפני באמצעות תעודת זהות, ולאחר שהזהרתיה/ו כי עליה/ו להצהיר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי ת/יהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתה/ו דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

Browser not supported