תצהיר סגירת עסק בהסכמה

שם פרטי ושם משפחה

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת בלבד, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

הריני להצהיר כי אני סוגר את בית העסק הנ"ל
הריני להצהיר כי אני סוגר את בית העסק הנ"ל (חובה) שדה חובה

אני מצהיר כי סגירת בית העסק נעשתה בהסכמה, ביני לבין גורמי הרישוי בעיריית אור יהודה לאור העובדה כי איני אוחז בידי רישיון עסק וכי אין באפשרותי להתקדם בהליך הרישוי כנדרש

העובדות האמורות בתצהיר זה הינן בידיעתי האישית

זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהיר זה אמת

Browser not supported

אישור עו"ד

שם פרטי ושם משפחה של בעל העסק
של בעל העסק

לאחר שההרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת בלבד, שאם לא כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה בפניי את אמיתות תצהירו/ה לעיל וחתם/ה עליו בפניי

Browser not supported
תמונה של חותמת