תקנון למניעת הטרדה מינית


הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים. אלו גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין.

הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה, עומדות בניגוד למדיניות הנהלת העירייה והיא לא תשלים עמן. האיסור על הטרדה מינית חל במשרדי העירייה ובכל מקום בו מתקיימת פעילות מטעם העירייה. האיסור חל גם על עובדי קבלן ועובדים זמניים. עיריית אור יהודה דורשת מכל מנהל וכל עובד להמנע מכל מעשה שעלול לעלות לכדי הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי העבודה ולעשות כל שביכולתו כדי ליצור סביבת עבודה בטוחה ומוגנת.

במקרה של הטרדה מינית או התנכלות, יש לפנות לממונה על מניעת הטרדה מינית - עוה"ד איילת אלה מהמחלקה המשפטית בטלפון 073-3388412 או בדוא"ל ayelet@or-ye.org.il
עובדי העירייה מתבקשים לדווח לממונה על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות גם במקרה בו מוטרד/ת עובד/ת אחר/ת.
תקנון זה נועד להבהיר את עיקרי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק) התשנ"ח-1998. לעיון בנוסח המלא של החוק והתקנות ניתן להיכנס לאתר העירייה: www.oryehuda.muni.il או לפנות לממונה. כל שימוש בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך.

מהי הטרדה מינית?

1. סחיטת אדם באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני, לדוגמה: מנהל המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים איתו יחסי מין.

2. מעשה מגונה, לדוגמה: עובד או מנהל הנוגע (אף באופן חד פעמי) בעובדת לשם גירוי מיני או החושף את עצמו לפניה, בלא בהסכמתה או מנהל המבצע מעשים מעין אלה בכפופה לו תוך ניצול מרות ביחסי העבודה.

3. התייחסות מבזה או משפילה כלפי מינו או מיניותו של אדם, לרבות לנטייתו המינית של אדם בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.

4. התייחסות חוזרת המתמקדת במינו או במיניותו של אדם, או הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנית ההתנהגות הראה שאינו מעוניין בה. ביחסי מרות, אין צורך להראות אי הסכמה. לדוגמה: הערות מיניות, משלוח מיילים הכוללים רמיזות מיניות או בדיחות גסות חרף התנגדות העובדת.

5. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום. לדוגמה: פרסום תמונה בה מופיע ראשה של עובדת בשילוב תמונת עירום כלשהי.

התוצאות של הטרדה מינית

הטרדה מינית והתנכלות הן בלתי חוקיות. בהתאם לחוק לעובד המוטרד מינית או סובל מהתנכלות ישנה אפשרות לנקוט באחד מההליכים הבאים או יותר:

* הליך פלילי - להתלונן במשטרה. במקרה כזה, מומלץ להסתייע במרכז לסיוע לנפגעי תקיפה מינית בטלפון 1202/1203
* הליך אזרחי - הגשת תביעה אזרחית לפיצוי כספי וסעדים נוספים מהמטריד, המתנכל ולעיתים גם מהמעסיק
* הליך משמעתי - הגשת תלונה במקום העבודה

חובות המעסיק

על המעסיק לנקוט אמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית והתנכלות כדלקמן:

1. למנות ממונה על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה
2. לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה ולבירורה, לטפל ביעילות במקרים של הטרדה מינית ולעשות כל שביכולתו כדי למנוע הישנותם
3. לקיים פעילויות הדרכה והסברה ולדרוש מכל מנהל ועובד להשתתף בפעילויות אלו
4. להביא לידיעת עובדיו את עיקרי החוק, האיסור על הטרדה מינית והתנכלות והדרך להגשת תלונה

הליך בירור תלונה

התלונה תתברר ביעילות, ותוך שמירה על כבודם ופרטיותם של הנוגעים בדבר. במהלך בירור התלונה המעסיק יגן על המתלונן מפני פגיעה בענייני עבודה. בתום הבירור תגיש הממונה סיכום בכתב של בירור התלונה בצירוף המלצותיה המנומקות להמשך הטיפול. המעסיק יחליט בתוך שבעה ימי עבודה על הפעלת או אי הפעלת סמכויותיו בהתאם לחוק ולתקנות או חלק מהן.