עיריית אור יהודה מתירה קיום אירועים פתוחים לציבור הרחב ואשר אינם למטרת רווח, כל זאת בכפוף לקבלת אישורה העקרוני של לשכת מנכ"ל העירייה ובהתאם להוראות חוקי העזר לאור יהודה. ככלל, אירוע מכל סוג שהוא אשר מתקיים במרחב הציבורי הפתוח של העיר אור יהודה מחייב קבלת אישור מאת העירייה. בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי תוגש לעירייה לכל הפחות שבועיים לפני קיום האירוע.

הבקשה תוגש לעירייה באופן מקוון באמצעות אתר עיריית אור יהודה. תשובת העירייה למבוקש תישלח במייל תוך 7 ימים ממועד הגשתה. באחריות מגיש הבקשה להמציא אישור לקיום האירוע מאת הגורמים הבאים:
* משטרת ישראל
* אישור קיום ביטוחים עבור האירוע המבוקש
* כל אישור מאת כל גורם נוסף אשר הנדרש על פי דין או בהתאם להחלטת העירייה

חשוב לדעת! משטרת ישראל היא הגורם האמון על רישוי אספות ותהלוכות. הוצאות האירוע וחובת הניקיון לאחריו יחולו על מארגניו בלבד. האחריות על נזקים למרחב הציבורי ו/או לכל צד שלישי שימצא במרחב הציבורי בגוף או ברכוש תוטל על מארגני האירוע בלבד. באחריות מגיש הבקשה לוודא טרם קיום האירוע כי המרחב הציבורי מתאים לפעילות.

פרטי מגיש/ת הבקשה

פרטי מנהל האירוע בשטח:

אנא ציינו איזה סוג אירוע תקיימו ומה צפוי להתקיים בו
Browser not supported

חגיגות מצומצמות בגינה/פארק ציבורי/במרחב הציבורי הפתוח:

ככלל לא נדרש אישור לקיומן של חגיגות מצומצמות בגינה ציבורית כפוף לעמידה בכל הכללים הבאים במצטבר:

 1. מותרת קיומה של חגיגה משפחתית [לדוגמא יום  הולדת, התכנסות  משפחתית],אירועי בית ספר [לדוגמא מסיבת חג,סיום שנה].
 1. אין לקיים אירועים הבאים: בר/בת מצווה, ברית    מילה/בריתה, מסיבת אירוסים, חינה, חתונה וכיוצב'.
 1. אין  להקים רעש באמצעות מכשיר קול בין השעות 14:00 עד 16:00 ובין השעות  23:00 – 07:00.
 1. מתנפחים יוצבו בתנאי שהינם עומדים בתקן הישראלי הרשמי בנושא בטיחות מתנפחים ובכל דרישת בטיחות אחרת הנוגעת למתנפחים, מפעיליהם והפעלתם שהנם באחריותו הבלעדית של בעל האירוע.
 1. אין להציב בריכות מים ואין להציב  מתנפחים עם מים.
 1. אין לבצע חפירות או תקיעות יתדות בשטחי המדשאות.
 1. אין לתלות שלטים ושלטי פרסומת.
 1. אין להבעיר אש לא אם מדובר בפארק בו הותר במפורש להדליק מנגל.
 1. אין לתחום את האירוע ואין לחסום גישת הציבור הרחב על ידי בעל האירוע   בכל אמצעי כזה או אחר.
 1. אין לקיים רעש אשר יש בו כדי להוות מטרד.
 1. עם קבלת תלונה על רעש כתוצאה מעשיית שימשו בבידורית/רמקול/מגפון או    כל אמצעי הגברה אחר, באחריות בעל האירוע לדאוג להפסקת הרעש באופן  מידי.
 1. אין להתחבר למערכות העירייה ובכלל זה למערכת חשמל ו/או מים ו/או תאורה ולכל מערכת אחרת.
 1. אין להכניס כלי רכב לפארק/גינה ציבורית/מדרכה ובכלל זה לכל מקום שבו העמדת/נסיעת רכב אינה מותרת.
 1. אין לקטוף/לעקור/לגדוע או להשחית עצים וצמחים מהגינה /פארק /מרחב ציבורי.
 1. אין להכניס בעלי חיים למרחב הציבורי גינה/פארק מסוג סוסים /חומרים/סוסי פוני/זוחלים/רמשים וכל חיה שאין זה מטבעה להימצא במרחב הציבורי בסמיכות לקטינים/בגירים.
 1. בעל האירוע ידאג כי במשך כל האירוע תשמר סביבתו נקיה ונטולת מפגעים.
 1. בעל האירוע יהא אחראי להסיר כל מפגע באופן מידי.
 1. עם סיום האירוע ידאגו מארגניו לנקות את כל השטח בו נעשה שימוש וסביבתו, ויפנו בעצמם ועל חשבונם את האשפה מבלי שזו תושלך לפחים הקטנים הפזורים במרחב הציבורי, אלא לתוך מכולה המתאימה לסוג האשפה.