לפני שליחת הבקשה יש לפנות לוועדה לבניין עיר במחלקת הנדסה לבדוק את כשירות המבנה: האם תואם את התב"ע והאם קיימות חריגות בנייה

פרטים כלליים על הנכס בו פועל העסק

סיבות הבקשה
מיקום כללי
אופן גישה לעסק

פרטי המבקשים

אישור עורך דין או רואה חשבון על רישום החברה / תעודת רשם חברות מס' רישום והבעלים הרשאים לחתום בשמה