הצהרת בעל העסק "תו סגול"

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות, התש"ף- 2020)

1. הנני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בסעיף 5(ב) (2א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות, התש"ף, להלן: "הפעולות").

2 . הנני מודע לחובתי לקיום ואכיפת פעולות אלו במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

Browser not supported