לקראת הבחירות לכנסת ה-22, אשר יתקיימו ביום י"ז התשע"ט, 17 בספטמבר 2019, הריני מתכבד להביא לידיעתכם את האיסורים והמגבלות החלים על הצבת שלטי תעמולה בתקופה הקרובה;

1.    על דרך הכלל, הצבת שלטים ומודעות מתבצעת בהתאם לחוק העזר לאור יהודה (מודעות ושילוט), תשי"ט-1959, והתנאים הקבועים בו, לרבות מתן רישיון ותשלום אגרה.
2.    ואולם, כתשעים ימים לפני יום הבחירות, מתחילה "תקופת ההגבלות" כהגדרתה בסעיף 2 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 (להלן: "חוק התעמולה").
3.    בתקופה זו, לא תנוהל תעמולת בחירות, אלא בהתאם לאיסורים ולהגבלות המופיעים בחוק.
4.    בכלל כך, לא תהא  תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המוצגות ברבים, אלא בהגבלות אלו:
א.    המודעה לא תהא גדולה מ-50 על 70 סנטימטר;
ב.    המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל האדם האחראי להזמנתה; ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או רשימת המועמדים; 
ג.    המודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות שייעדה רשות מקומית דרך קבע להדבקת מודעות או שייעדה במיוחד להדבקת מודעות של תעמולת בחירות לקראת בחירות.
ד.    על אף הוראות סעיף קטן (א) תותר תעמולת בחירות באמצעות מודעה המוצגת על גבי דירת מגורים או על משרדיה או מועדוניה של מפלגה או רשימת מועמדים, ובלבד שהצבת המודעה אינה אסורה לפי חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966, ואם נקבעו תנאים והגבלות בחוק עזר כפוף לאותם תנאים והגבלות; 
ה.    הוראות אלו יחולו  בשינויים המחוייבים, גם על שלט מודפס או בלתי מודפס, אולם הגבלת פסקה (א) לעיל, לא תחול על שלט הנושא אך ורק אות וכינוי שאושרו כדין לרשימת מועמדים.

8.    למען הסר ספק, בכל הנוגע להצבת שילוט על גבי דירות ובתים, קובעות החלטות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, כדלקמן:

א.    שלט אשר נתלה על גבי גדר או חומת בית או בניין הגובלים ברחוב- אסור; 
ב.    שלט אשר נתלה על גבי רכוש משותף בבניין- אסור;
ג.    שלט אשר נתלה על גבי דירת מגורים בבניין או בבית פרטי בכל מקום שאינו גובל בשטח ציבורי-מותר;

9.    בהתאם לאמור לעיל,  הרי שחל איסור מוחלט על שימוש במתקנים עירוניים לרבות בתי ספר, גני ילדים, מועדונים, מרכזים קהילתיים, או כל מתקן אחר לשם קיום תעמולת בחירות.
10.    פרסום על גבי שלטי חוצות מסחריים, ייעשה בהתאם להוראות סעיף 10ב לחוק התעמולה.
11.    על מנת לשמור על חזות העיר וניקיונה, פקחי עיריית אור יהודה הונחו להקפיד הקפדה יתרה בביצוע אכיפה שוויונית וקפדנית של הוראות חוק העזר וחוק התעמולה.
12.    אנא הקפידו לפעול בהתאם להוראות הנ"ל ולשמור על הסדר והניקיון בשטח לוחות המודעות ובכך להימנע מהגשת כתבי אישום ו/או הטלת קנסות.


בכבוד רב ובברכה,

אלי אהרוני 
מנכ"ל העירייה