תושבים יקרים,

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית מועדים לתשלום קנסות) (תיקון מספר 2) התש"ף-2020 מאריכות את המועד האחרון לתשלום קנסות שתשלומם חל בתקופה שמיום 10.3.2020 ועד ליום 14.5.2020, ומועד התשלום יידחה עד ליום 14.5.2020.

מובהר בזאת כי דחיית התשלום אינה כוללת "קנסות קורונה", דהיינו קנסות שהוטלו בהתאם לתקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה) התש"ף-2020. 

קנס שמועד תשלומו נדחה כאמור לעיל, ונוספה לו תוספת פיגור, תבוטל תוספת הפיגור. במידה ושולמה כבר תוספת פיגור על קנס שמועד תשלומו נדחה כאמור לעיל, יתקבל החזר תוספת הפיגור ששולם בכפוף להגשת בקשה מתאימה.

ככל שתוארכנה תקנות אלו בהתאם למצב החירום, אנו נעדכן על כך.

בברכה,
עיריית אור יהודה