בהתאם לצו לשמירת הניקיון שהוצא לעיריית אור יהודה על ידי המשרד להגנת הסביבה בהתאם לסעיף 13ב לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, תחל העירייה ביום שני, 15/7/19 בפינוי המתחם הבא וסביבתו מכל חפץ ורכוש:
•    גוש 6225, חלקות 37, 38, 39, ח"ח 60, 61, 36
בעלי רכוש הנמצא במתחם מתבקשים לפנותו לאלתר ולא יאוחר מיום ראשון, 14.7.19 שאם לא כן תהא העירייה רשאית לפנותו בעצמה ולחייב את בעל הרכוש בהוצאותיה. העירייה אף תהא רשאית למכור את הרכוש לפי סמכותה בהתאם לכל דין.
לא תישמע כל טענה או תביעה מטעם בעל רכוש אשר לא יפעל לפינוי בהתאם לאמור בהתראה זו.
•    לפרטים ניתן לפנות ללשכת מנכ"ל העירייה בטלפון 073-3388221

בברכה
עיריית אור יהודה