בקשת רישום להסעה חריגה* בחינוך המיוחד תשפ"ב - מיועד לתושבי אור יהודה 

יש להגיש את הבקשות עד לתאריך 15 באוגוסט 2021. טפסים שיוגשו לאחר תאריך זה, לא ידונו בוועדה.

* הסעה חריגה לתושבים שאינם זכאים להסעה ע"פ חוזר מנכ"ל, אך מבקשים החרגה בגינם.

פרטי התלמיד

מגדר * שדה חובה
מיועד/ת לעלות לגן
האם קיימת בעיה רפואית לתלמיד/ה? * שדה חובה
האם קיימת בעיה רפואית להורים? * שדה חובה
האם המשפחה מוכרת ברווחה? * שדה חובה
האם הוגשה בקשה להסעה חריגה בשלוש השנים האחרונות? * שדה חובה

הנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים:

Browser not supported

חוזר מנכ"ל (ס"ב) של משרד החינוך קובע כי מסירת פרטים לא מדויקים על מקום מגורים קבוע, מהווה עבירה פלילית