1
פרטי הבקשה
2
תצהיר בעל המקצוע האחראי לבדיקת איכות הסוכך העונתי
3
כתב התחייבות ושיפוי
4
צירוף מסמכים מקצועיים

פרטי העסק

האם הוגשה בעבר בקשה לסגירה עונתית בעסק? (חובה) שדה חובה

פרטי בעל העסק

פרטי עורך הבקשה

תצהיר בעל המקצוע האחראי לבדיקת איכות הסוכך העונתי

מצהיר כדלקמן:

1. אני מסכים להיות אחראי לבדיקת היציבות של הפרגוד, איכות הקמתו והתאמתו לתכנית של העסק.

2. יש לי הכישורים המקצועיים להיות אחראי לבדיקת הסוכך העונתי ואני מתחייב להקמתו ע"פ ההנחיות והתנאים להצבת פרגודים שנקבעו ע"י הועדה המקומית אור יהודה לפי התכניות שאושרו להקמת הפרגוד.

3. הנני מתחייב להעביר אישור בטיחות סופי למחלקת רישוי עסקים.

Browser not supported

 

 

כתב התחייבות ושיפוי

(שם העסק)

אני, הח"מ מצהיר, מתחייב ונותן בזאת את הסכמתי המפורשת, באופן בלתי חוזר כדלקמן:

הואיל והגשתי/נו בקשה להצבת סוכך עונתי בעסקי/נו, אני/ו מתחייב/ים להעמיד את הסוכך העונתי על פי ובהתאם
לתכנית הקמה כפי שאושרה על ידי מהנדס מטעמי/נו ושהוגשה לכם.

1. ידוע לי/נו כי האישור להצבת הסוכך העונתי הינו תקף מתאריך 1.11 עד תאריך 31.3

2. אני מתחייב להסיר את הסגירה העונתית עם תום תקופת האישור או על פי דרישתכם, לפי המוקדם מבניהם, ולאחסן אותו במקום פרטי שלא יהווה הפרעה לציבור.
3. אני מתחייב למנוע נזקים לצד ג' וכן למדרכה ולאפשר לעירייה במידת הצורך לבצע עבודות במדרכה בשטח שעליו נמצא הסוכך העונתי או בקרבתו.
אני מתחייב לתת גישה חופשית לתשתיות תת קרקעיות ועל קרקעיות שבתחום הסגירה העונתית שבשטח הציבורי או בסמוך לו באם תדרוש זאת הרשות המקומית מכל סיבה שהיא.
4. להבטחת התחייבותי להסרת הסוכך העונתי, אני מפקיד בידיכם ערבות בנקאית אשר תוקפה ל-7 חודשים מיום הגשתה, המצורפת לבקשה זו.

הערבות הבנקאית היא בסך של (חובה) שדה חובה

5. הערבות הבנקאית תהיה בלתי מותנית וניתנת למימוש על פי פניה חד צדדית של הרשות המקומית אור יהודה ו/או מי מטעמה, ללא כל דרישה להוכחת נזק וללא הנמקה וללא צורך לדרוש את סכום הערבות ממני.
6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל, אני נותן בזאת את הסכמתי הבלתי חוזרת כי היה ולא אסיר את הסוכך העונתי במועדים המתחייבים על פי תכנית בניין העיר המאושרת (תכנית מס' 0473405-555), העירייה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להסיר את הסוכך העונתי ואני מתחייב לפצות ולשפות את הרשות המקומית בגין כל הוצאותיה שיידרשו לשם הסרתה על ידיה. גם במקרה בו הרשות המקומית היא שתפרק את הסוכך, אני מתחייב לאחסנו מידית עם פירוקו, כפי שמצוין בסעיף 2 לעיל.
7. הנני משחרר בזאת את הרשות המקומית מאחריות לכל נזק אשר ייגרם ליו ו/או לעסקי ו/או לצד שלישי כלשהו, במידה ואפר את התחייבותי להסרת הסוכך העונתי והרשות המקומית תאלץ להסירה בעצמה.
8. ידוע לי כי התחייבותי זו הינה בלתי חוזרת, הואיל והיא מהווה תנאי לאישור הצבת הסוכך העונתי, והואיל והרשות המקומית הסתמכה עלייה עת אישרה את בקשתי להצבת הסוכך העונתי.
9. אני משפה בזאת את הועדה המקומית אור יהודה בגין כל תביעה שתוגש בגין הסוכך העונתי וכן בגין כל תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה באם תוגש.

Browser not supported

 

על התכנית לכלול:

1. שני חתכים וכל חזיתות הסגירה העונתית בקנה מידה 1:50. פירוט חומרים וגוונים מהם בנויה הסגירה העונתית, גג ודפנות. יעשה ע"ג החתכים והחזיתות.

2. מיקום וגודל השלט.

3. פירוט חיבור האלמנטים לעסק/מבנה קיים/ ולמדרכה בקנ"מ 1:10 או 1:5

4. שרטוט איזומטרי/ פרספקטיבה/הדמיה של הסגירה העונתית, לפי תכנית מאא/1001

5. תצלום של חזית העסק וחזיתות בתי העסק הסמוכים הגובלים עם שטח הסוכך המבוקש.

ניתן לצרף את חתימות השכנים הגובלים ע"י מסמך הצהרה או על גבי תכנית העסק הכוללת את סגירת החורף המבוקשת (צרף כאן צילום של אזור החתימות על גבי התכנית)

חובה להביא למשרדי רישוי עסקים את התכנית גם בעותק פיזי יחד עם טופס המקור של הערבות הבנקאית