במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפורסם בזאת מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי – עיריית אור יהודה, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 . המפרט מפורסם לגבי סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג- 2013 (להלן: "המפרט האחיד").

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל פרטי המפרט האחיד

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות, וגם הדרישות של "רשות הרישוי" – במקרה זה עיריית אור יהודה.
המפרט האחיד של עיריית אור יהודה מורכב משני חלקים - "דרישות כלליות מעסקים" ו- "דרישות פרטניות מעסקים". בעל עסק, בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים להלן:

שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין.

שלב 2: קיום כל דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עיריית אור יהודה בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון איזה מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3: קיום כל דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עיריית אור יהודה בפרק "דרישות פרטניות מעסקים". באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי לעסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

הגדרות אזורי העירייה באור יהודה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מגורים

אזור המיועד למגורים בלבד

מגורים עם חזית מסחרית

מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות

שדרה עירונית

רחובות יחזקאל קזז, שדרות מרדכי בן פורת, שדרות אליהו-סעדון ורחוב העצמאות

אזור תעשייה צפוני (אזור תעשייה ספיר)

בין כביש 461 לרחוב האוניברסיטה ובין רחוב יחזקאל קזז ורחוב הפלדה

אזור תעשייה דרומי

בין רחובות אריק איינשטיין (יהדות קנדה) לחטיבת אלכסנדרוני

אזור תעסוקה יוני נתניהו

בין הרחובות אריאל שרון לסוכנות היהודית ויהדות קנדה

אזור תעסוקה בת/6

בין כביש 412 לרחוב אריאל שרון

אזור תעסוקה פארק נחל איילון

מדרום לכביש 412 (בתכנון)

מרכזים מסחריים
 • מרכז מסחרי ראשי סקיה א` (שוק כיכר הנשיא/מתחם הראשונים) 
 • מרכז מסחרי משני סקיה א` (ברח` צבי פנקס), שוק גולדמן (כפר ענה)+שוק פריקס
 • מרכז מסחרי שכונת רח` החלוצים (פארוק)
 • מרכז מסחרי נווה-סביון
 • מרכז מסחרי אבו-לאבן
 • מרכז מסחרי רחבת העירייה וקניון קנאור
 • מרכז מסחרי קריית גיורא
 • מרכז מסחרי נווה-רבין (בתכנון)
אזור חקלאי

בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות העירייה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות התוכנית המפורטת התקפה ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.

 1. בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
 2. דלק ואנרגיה
 3. חקלאות ובעלי חיים
 4. מזון
 5. מים ופסולת
 6. מסחר ושונות
 7. עינוג ציבורי, נופש וספורט
 8. רכב ותעבורה
 9. תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

העסק הטעון רישוי

בית מרקחת

מדיניות העירייה 

 • מותר במרכזים מסחריים, אזורי תעסוקה, מגורים עם חזית מסחרית ושדרה עירונית
 • באזור תעשייה – רק עסק קיים
 • עסק חדש אסור באזורי תעשייה אם כי יש אפשרות שההקמה תותר במהלך 5 השנים הקרובות
 • דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי 
 • בעל העסק יחזיר פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים, לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן מורשה לאתר מאושר על פי חוק 
 • בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנתיים לפחות

המפרט המלא של הדרישות הפרטניות לבית מרקחת

דלק ואנרגיה

העסק הטעון רישוי

גז - תיקון מכלי

מדיניות העירייה 

 • מאסור באף אחד מאזורי העיר למעט עסק קיים באזור תעשייה דרומי 
 • לא תותר הקמת עסק חדש באזור תעשייה דרומי

המפרט המלא של הדרישות הפרטניות לגז – תיקון מכלים

העסק הטעון רישוי

תחנות דלק ותדלוק

מדיניות העירייה 

 • ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 4/18, בהתייחס לסוג התחנה ובתאום עם מהנדס העירייה. 
 • הקמת תחנת דלק חדשה באזור תעשייה צפוני ודרומי מותנה באישור הוועדה המחוזית.

המפרט המלא של הדרישות הפרטניות לתחנת דלק ותדלוק

חקלאות ובעלי חיים

העסק הטעון רישוי

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

מדיניות העירייה 

 • מותר רק באזורי תעשייה
 • קיימת אפשרות שפעילות עסק קיים והקמת עסק חדש באזורי התעשייה תיאסר במהלך 5 השנים הקרובות

המפרט המלא של הדרישות הפרטניות לבית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה 

העסק הטעון רישוי

מכירת חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי

מדיניות העירייה 

 • עסק חדש מותר במרכזים מסחריים ובאזורי תעשייה כחלק אינטגראלי מרשת קמעונאית למוצרי בית וגינה
 • עסק קיים רק באזור תעשייה דרומי
 • קיימת אפשרות שפעילות עסק קיים והקמת עסק חדש באזורי התעשייה תיאסר במהלך 5 השנים הקרובות

המפרט המלא של הדרישות הפרטניות למכירת חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי 

מזון

העסק הטעון רישוי

בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

מדיניות העירייה 

 • מותר בכל אזורי העיר למעט אזור מגורים
 • באזורי תעשייה רק לאחר קבלת אישור לשימוש חורג
 • קיימת אפשרות שפעילות עסק קיים והקמת עסק חדש באזורי התעשייה תותר ללא צורך בקבלת אישור שימוש חורג, במהלך 5 השנים הקרובות

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

 • בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות וזיהום אוויר, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור מהעירייה, יציב ויפעיל אמצעים למניעתם של מפגעי הריח וזיהום האוויר על פי הנחיות העירייה
 • בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שמן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011 
 • בעל העסק יתחזק את מפריד השמן/דלק על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011
 • תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין
 • בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך 3 שנים בעסקו ויציגם לעירייה, על פי דרישה
 • בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין
 • אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך 3 שנים ויוצגו לעירייה על פי דרישה
 • בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" – בעיקר בהוראות המכוונות לעסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר

המפרט המלא של הדרישות הפרטניות לבית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום 

מים ופסולת

העסק הטעון רישוי

איסוף הובלת אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי 

 • בעל עסק יאסוף ויוביל את הפסולת לאתר מאושר על פי דין
 • בעל העסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל פעולה של עיבוד, ניצול מחזור או מיון, אלא רק באתר מורשה על פי כל דין
 • בעל העסק יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים - במקום המאושר על ידי הרשות
 • חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות
 • בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, רק בתחנת מעבר או באתר סילוק פסולת שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה
 • שטיפת הרכבים אסורה בתחומי הרשות

המפרט המלא של הדרישות הפרטניות לאיסוף הובלת אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים 

העסק הטעון רישוי

הובלת שפכים וקולחין במכליות

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי 

 • חניית המכלית בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות
 • שטיפת המכליות אסורה בתחומי הרשות

המפרט המלא של הדרישות הפרטניות להובלת שפכים וקולחין במכליות

מסחר ושונות

העסק הטעון רישוי

ניהול מסחר

מדיניות העירייה 

רק על פי תב"ע ייעודית

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי 

 • בעל העסק יתקין בעסק חדר אשפה שבו יעמוד ויפעל מכבש לקרטונים, דחסן לפסולת מעורבת וכלי אצירה לפסולת אריזות
 • בעל הקניון יציב בשטחים הציבוריים של הקניון מתקנים להפרדת ואצירת פסולת: נייר, בקבוקים ופחיות, ואורגנית, המושלכת על ידי מבקרי הקניון, במיקום ובכמות שתידרש על ידי העירייה

עינוג ציבורי, נופש וספורט

העסק הטעון רישוי

דיסקוטק

מדיניות העירייה

 • אסור בכל רחבי העיר
 • קיימת אפשרות שהקמת עסק חדש תותר באזור תעשייה דרומי במהלך 5 השנים הקרובות

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

 • בעל העסק יפעיל את העסק בהתאם להנחיות שיקבל מהרשות לגבי שעות ההפעלה המותרות
 • * המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה
 • הכניסה למבנה הדיסקוטק יהיה מסוג "מבואה אקוסטית"

רכב ותעבורה

העסק הטעון רישוי

מוסך – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

מדיניות העירייה

 • עסק קיים מותר רק באזורי תעשייה דרומי וצפוני
 • עסק חדש באזורי תעשייה צפוני ודרומי יותר רק לאחר קבלת אישור וועדה מחוזית
 • קיימת אפשרות שהקמת עסק חדש באזור התעשייה הצפוני, תיאסר, במהלך 5 השנים הקרובות

המפרט המלא של הדרישות הפרטניות למוסך – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז) 

העסק הטעון רישוי

תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

מדיניות העירייה

בהתאם לתב"ע ייעודית


המפרט המלא של הדרישות הפרטניות לתחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

העסק הטעון רישוי

חומרי חיטוי או ניקוי אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

מדיניות העירייה

 • מותר באזור תעשייה דרומי וצפוני
 • קיימת אפשרות שפעילות עסק קיים והקמת עסק חדש באזורי התעשייה תיאסר במהלך 5 השנים הקרובות

המפרט המלא של הדרישות הפרטניות לחומרי חיטוי או ניקוי אחסונם שלא לצורך מכירה במקום