במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפורסם בזאת מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי – עיריית אור יהודה, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 . המפרט מפורסם לגבי סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג- 2013 (להלן: "המפרט האחיד").

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל פרטי המפרט האחיד

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות, וגם הדרישות של "רשות הרישוי" – במקרה זה עיריית אור יהודה.
המפרט האחיד של עיריית אור יהודה מורכב משני חלקים - "דרישות כלליות מעסקים" ו- "דרישות פרטניות מעסקים". בעל עסק, בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים להלן:

שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין.

שלב 2: קיום כל דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עיריית אור יהודה בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון איזה מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3: קיום כל דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עיריית אור יהודה בפרק "דרישות פרטניות מעסקים". באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי לעסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.