כתב התחייבות התחדשות עירונית

ידוע לי כי עיריית אור יהודה מקדמת במתחם נשוא המקרקעין, תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקת מקרקעין במסגרתם יאוחדו המגרשים הקיימים כיום ויפורקו בשנית למגרשים חדשים על יסוד התכנון המתהווה. במסגרת זו, תוכל העירייה לשווק את המגרשים החדשים במכרז ליזם פרטי, כתפוסים על ידי הח"מ ועל ידי יתר המחזיקים. על מנת להוציא את התכנית אל הפועל מתנהלים בימים אלו מגעים בין הצדדים.

הח"מ מפעיל על גבי המקרקעין בית עסק.

ידוע לח"מ כי אין במתן רישיון עסק כאמור לעיל, כדי להעיד על זכויות קנייניות במקרקעין וכי אין במתן רישיון העסק כדי לשפר את עמדת הח"מ או מעמדו במשא ומתן המתנהל מול העירייה לצורך פינוי המקרקעין בעתיד.

הח"מ מתחייב שלא להעלות בשום שלב טענה ו/או תביעה בדבר מצג שיצרה העירייה בנותנה רישיון להפעלת העסק על המקרקעין הנ"ל, באשר לזכויות הח"מ במקרקעין.

ידוע לח"מ כי העירייה רשאית בכל עת לבטל את רישיון העסק ולא יהיו לח"מ טענות ו/או תביעות בעניין.

האמור בכתב התחייבות זה, הינו ביחס לח"מ ו/או מי מטעמו.

אני מצהיר כי קראתי בעיון את האמור בכתב התחייבות זה, הבנתי את תוכנו ומשמעותו וכי חתמתי עליו מרצוני הטוב והחופשי, ללא שום השפעה מצד העירייה ו/או כל גורם אחר מטעמה.

**המסמך תקף עד ה-31.12.2023

שם פרטי ושם משפחה
שם העסק
Browser not supported