איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים

 

מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות

בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו 

 

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות

בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים

 

קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות