מליאת מועצת עיריית אור יהודה, מינתה בישיבה מן המניין מספר 118 בתאריך 5.6.2012

את מבקר העירייה, מר רמי בן סעדון כ"ממונה על תלונות הציבור" (נוסף על תפקידו), עפ"י חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח – 2008 (להלן: "החוק").

החוק נועד במטרה לתת לציבור כתובת ברורה להפניית תלונות בנוגע לטיב השירות או ליחס שהרשות המקומית מעניקה. למוסד זה תפקיד חשוב בהגנה על התושב מפני שרירות הרשות ו/או עובדיה.

יחד עם זאת ראוי לציין, כי הממונה על תלונות הציבור אינו בא להוות תחליף לממלאי התפקידים השונים ברשות מתוקף אחריותם בנושאים עליהם מופקדים. בכפוף לאמור הממונה על תלונות הציבור נכנס לתמונה עם קבלת התלונה ובלבד שהמתלונן מיצה עם הנוגעים בדבר את ההליכים והאפשרויות בעניינו.

להלן מובא מידע אודות סמכויות ותחומי פעולתו של הממונה על פניות הציבור ודרך הפנייה אליו.

יודגש כי מידע זה אינו בא במקום הוראות החוק (הנוסח המלא של החוק מצוי אצל הממונה על חופש המידע ברשות - לכל דורש).

סמכויות ותחומי פעולתו של הממונה על תלונות הציבור (תמצית החוק)

מי רשאי להגיש תלונה?

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור

על מי ניתן להתלונן?

על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170 א (ב) לפקודת העיריות, על עובד , על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

על מה ניתן להתלונן?

תלונה כאמור תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון
על המעשה לקיים יחדיו את שני התנאים האלה:

 1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור.
 2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתר או אי-צדק בולט.

תלונות שלא יבוררו ע"י הממונה על תלונות הציבור אף אם המעשה מקיים את שני התנאים דלעיל:

החוק קובע כי לא יהיה ברור בתלונות אלה:

 • תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו
 • תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית
 • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית
 • תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה ברור על מעשה החורג מהוראות החוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין
 • תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התש"ח- 1958 (נוסח משולב).

לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקות את בירורן:

 • תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר להגיש על פי דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן (א) (1)בחוק, דן בהם.
 • תלונה שהוגשה לאחר שעבר שנה מיום המעשה שעליו נסבה שהתלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר. הוגשה תלונה שלפי סעיף 7 לחוק או לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) אין לברר אותה, יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין שאת הנימוקים לכך.

דרכי בירור תלונה

הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות. הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 5 לחוק גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע בדרישתו.

הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר, אם ראה בכך תועלת. לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור:

 • לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה יקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה
 • לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף (5)(א) להתייצב לפניו במועד שיקב ע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה (1)
 • בירור התלונה יסתיים כל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה

הפסקת הבירור

הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום לבירורה לפי הוראות חוק זה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונן, לנילון וממונה עליו, שהפסיק שאת הבירור ויציין את הנימוקים לכך.

תוצאות הבירור

1. מצא הממונה על תלונות הציבור, בתוך הליך הבירור, שהתלונה הייתה מוצדקת, כולה או חלקה, ינהג כמפורט להלן:

 • ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון, לממונה עליו ולראש הרשות המקומית
 • היה הנילון ראש הרשות המקומית-תימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות המקומית
 • העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי-רשאי הממונה על תלונות הציבור להצביע לפני הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, לפי העניין, על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך

2. הנילון או הממונה עליו, וכן, לפי העניין, ראש הרשות המקומית, יודיעו לממונה על תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כשאמור בסעיף קטן (א) (3).

סייגים להודעה

בהודעה לפי סעיף (11)(א) לחוק יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציין את ממצאיו או נימוקיו:

 • כשהתלונה הייתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני
 • כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן
 • כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי כל דין.

דחיית התלונה

מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, יודיע על ממצאיו למתלונן, לנילון ולממונה עליו

זכויות וסעדים

החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה 

 • אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבית דין, שלא היו לו לפני כן
 • אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך המועד בשל הגשת שהתלונה או בירורה. לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה

דין וחשבון

הממונה שעל תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ 1 -במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה ; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

חומר שאינו ראיה

דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור במילוי תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי. הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של הממונה על תלונות הציבור לא תשמש ראיה בהליך משפטי או משמעתי.

כיצד להגיש תלונה?

תלונה תוגש בכתב או בעל פה. תלונה שתוגש בע"פ תירשם מפי המתלונן. תלונה בכתב או בעל פה תיחתם בידי שהמתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין ומסייע לבירור יעיל של התלונה.

תלונות בכתב יש להעביר אל הממונה על תלונות הציבור בדרכים הבאות:

במכתב לכתובת: עיריית אור יהודה, שד` אליהו סעדון 122 ת.ד. 30 מיקוד 60373
טלפקס: 073-3388361
 

טופס להגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור - לחץ כאן