1
פרטי העסק
2
תאור המפעל / עסק והתהליכים
3
מים ושפכים
4
איכות אוויר
5
חומרים מסוכנים
6
רעש
7
קרינה
8
פסולת מוצקה
9
נספח - טבלת חומרי גלם
10
נספח - טבלת סוג וכמות פסולת מוצקה
11
נספח - פרשה טכנית

פרטי העסק/ המפעל

רחוב, מספר, עיר

שמות בעלי העסק
שמות בעלי העסקכתובתת.ז / ח.פ

רחוב, מספר, עיר, מיקוד / ת.ד

שם פרטי ושם משפחה

הריני מאשר כי כל הכתוב לעיל הינו נכון

Browser not supported

של בעל העסק

 

תאור המפעל / עסק והתהליכים

התיאור יכלול את המידע כמפורט להלן:

1. תאור מילולי ותרשים גרפי של כל התהליכים בעסק. יש לפרט את חומרי הגלם המשמשים בכל תהליך (כולל תוספים וחומרי עזר ופליטות לאוויר, שפכים, פסולת)

2. לעסקי מזון (פריטים: 4.4ב,' 4.4ז,' 4.6א,' 4.6ו' בצו רישוי עסקים) יש לפרט בהתאם למפורט להלן:

.3  פרוט כל מתקני העזר כגון:  מוסך,  מסגריה, עמדת  תדלוק ואחסון דלק, אחסון גז , מתקני טיפול בשפכים, טיפול במים, חדר אנרגיה, גנרטור, מתקני קירור.

.4   רשימת  החומרים המשמשים בתהליכי עסק, ניתן להיעזר במפורט בטבלה  בנספח ב' - מופיע בהמשך (ניתן לפרט על פי קבוצות חומרים)

          במידה ולעסק יש היתר רעלים או שהוגשה בקשה להיתר רעלים יש לפרט רק את החומרים שאינם מפורטים בהיתר.

         פירוט חומרים שאינם מפורטים בהיתר רעלים יהיו לפי תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו 1996.

.5 יש לצרף תוכנית סניטרית עדכנית , לרבות התייחסות לנתונים הבאים:

                         4.1 קווי הולכת שפכים, תשטיפים לרבות נגר עילי מזוהם, כולל פתחי ניקוז ומיכלי איסוף ומתקני טיפול בשפכים ונקודות חיבור לביוב העירוני

4.2 קווי ניקוז נגר עילי נקי , פתחי ניקוז, ונקודות חיבור לניקוז עירוני 4.3 קווי הולכת חומרי גלם, מוצרים, דלקים וגזים

4.4 מיקום קווי יצור, ומתקני עזר.

4.5 אזורי אחסון חומרים מסוכנים, ופסולת.

 

 

מים ושפכים

התיאור יכלול את כל המידע כמפורט להלן ובהתאם להנחיות :

.1  תאור של כל התהליכים פולטי שפכים לרבות מידע על הרכב השפכים, ספיקת השפכים.  ניתן לפרט על גבי התרשים או בטבלה.

.2   צריכת מים יומית, חודשית ושנתית והתפלגותה לצרכים סניטרים ולתהליכי הייצור השונים במפעל. יש לפרט נתוני ספיקת שיא מכל אחד המקורות השונים.

.3   מאזן כמותי של עומס הזיהום הנוצר בתהליכי הייצור והתפלגות יומית, חודשית ושנתית.  יש לפרט את כמות ,TOC ,VOC ,COD וBOD- של כל מקור ומקור. יש לציין את הפריקות הביולוגי של כל זרם וזרם ולהעריך את תרומתו לרמת ה- COD , TOC בקולחים לאחר טיפול ביולוגי.

* על פי דרישת נותן האישור למפעלים במסלול המיוחד .

.4  תאור  תהליכי  טיפול במים (ריכוך, אוסמוזה הפוכה וכדומה), יש לפרט סוג וכמות חודשית של הכימיקלים המשמשים בתהליך, צריכת מלח שנתית, כמות תמלחת / רכז הנוצרת בעסק אופן האיסוף והסילוק.

.5  הצגת מערכות לאיסוף, לטיפול ולסילוק שפכים תעשייתיים לרבות תמלחות נקיות (ריכוך מים), תמלחות מתהליך ייצור, תשטיפים ונגר עילי מזוהם. יש לפרט על גבי תוכנית סניטרית.

.6  מפעלים המזרימים נוזלים המכילים חומרים מסוכנים וקורוזיביים יגישו, בדיקות אטימות המעידות כי הצנרת התת-קרקעית אטומה ואינה דולפת.

7.  מפרט טכני של מתקן קדם טיפול בשפכים, לרבות:

     7.1 הרכב השפכים (הפיזי והכימי) לרבות כמות וספיקה, תכולת מתכות כבדות (במידת הצורך), סולבנטים וחומרים אורגאניים סינתטיים (במידת הצורך), מלחים (במידת הצורך -                                לרבות סולפאטים, כלורידים, נתרן ובורון), עומס אורגאני (צח"ב וצח"כ - כללי ומומס), מוצקים מרחפים וערך הגבה. הרכב זה יפורט במוצא הכללי של המפעל וכן בזרמי הייצור השונים                  (במידה וקיימים מספר תהליכי ייצור שונים זה מזה). מפעלים כימיים יגישו גם נתוני רעילות של השפכים (צח"ב במהולים שונים, יחסי  צח"כ/צח"ב ובמידת הצורך  גם  מבחנים                                ביולוגיים דוגמת מיקרוטוקס).

    7.2 הרקע הטכני / מדעי של דרך הטיפול בשפכים במתקן קדם הטיפול, תיאור תהליך ושלבי הטיפול

    7.3 חישובי יעילות המתקן, לרבות - זמן שהיה במתקני טיפול ביחס לספיקה המקסימאלית, כמויות ריגנטים מוספות, מאזן מסה של כמויות זיהום המגעות למתקן הטיפול והתפלגותה לבוצה                 לקולחים, ריכוז וכמות זיהום המגיעה לאחר טיפול הקדם לסביבה וכו'

    7.4 כושר הטיפול של מתקן קדם הטיפול ביחס להתפתחות להליכים נוספים במפעל או הגדלת הייצור במפעל

    7.5 איכות הקולחים ביציאה מהמתקן לאחר טיפול קדם (בהתבסס על דיגום ו/או חישוב)

    7.6 תוכנית הפעלה ואחזקה של מתקן קדם הטיפול, לרבות מועדים מתוכננים לפינוי בוצה (או מחליפי יונים חד פעמיים), נוהל ותדירות כיול אלקטרודות ובקרים, נוהל הפעלה בזמן חירום וכו',               נוהל תחזוקה, גיבוי וטיפול בתקלות.

    7.7 מערכת בקרה כגון: PH , טמפורטורה, ספיקה ומינון כימיקלים

    7.8 אופן ויעד סילוק שפכים וקולחים (מערכת ביוב עירונית, מיחזור והשבה לתהליכי יצור, פינוי ליעד אחר)

    7.9 אופן הטיפול והסילוק של בוצה או משקעים הנוצאים במתקן קדם הטיפול (או הנוצרים ממתקני טיפול להשבת מים ומזדהמים בתהליך היצור)

   7.10 חלקי חילוך בדרושים במתקן קדם הטיפול (משאבות, אלקטרודות וכו')

   7.11 אמצעים למניעת זיהום ממתקן קדם הטיפול עצמו: סככותף מאצרות (והאמצעים לניקוז שפיכה או מי נגר ממאצרות אלו באופן שאינו גורם לזיהום), מיכול משני במקרה של שפיכה או מי                נגר ממאצרות אלו באופן שאינו גורם לזיהום, מיכו משני במקרה של מכלים טמונים בקרקע

   7.12 במקרה של חיבור לרשת הביוב הציבורית - אופן התחברות הקולחים לקשת הביוב לרבות ציון מפורט של שוחת הביוב הציבורית.

.8   מידע מפורט על כל מיכלים התת קרקעיים המשמשים לאחסון שפכים סניטריים, שפכים תעשייתיים,

תשטיפים, בוצות, פסולת נוזלית ותמלחות

   8.1 המידע יכלול: נפח מיכל , שנת יצור / הטמנה, נתונים על מיכול משני ואמצעי איטום

    8.2 יש לצרף בדיקות אטימות אחרונות.

 

עסק שיש לו  שפכים תעשייתיים נדרש בהגשת פרשה טכנית (נספח מצורף בסוף  המסמך)
 

 

 

איכות אוויר

.4 פרוט מילולי ועל גבי תרשים כמפורט בנספח א' של כל מקורות הפליטה בעסק תוך התייחסות לסוג מזהם האוויר (חלקיקים, חומרים אורגניים ואנאורגאניים, ריח ומזהמים אחרים), ספיקות אוויר וריכוז מחושב או נמדד של המזהם, עבור:

   4.1 תהליכי ייצור

   4.2 מתקני שריפת דלקים

   4.3 מקורות פליטה מוקדיי ולא מוקדיים

   4.4 יש לצרך תוצאות דיגום בארובות במידה ובוצעו

   

5. פרוט מתקני טיפול בגזי פליטה המשמשים במפעל

   5.1 סוג ומפרט טכני של המתקניםלטיפול בגזי פליטה

   5.2 חישוב יעילות המתקנים

   5.3 אמצעי בקרה וניטור על יעילות המתקן

   5.4 נוהל תחזוקה ותיקון תקלות

 

6. מתקנים אנרגיה ושריפת דלקים

   6.1 סוג האנרגיה המשמשת בעסק: סולר, מזוט, גז, דלקים ממוחזרים, חשמ וכל אנרגיה חלופית

   6.2 צריכה חודשית ופירוט התהליכים המשתמשים באנרגיה: קיטור, חימום מים, שמן, יצור, תנורים וכדומה

   6.3 לזבי מזוט וסולר יש לפרט תכולת דופרית בדלק

   6.4 סוג ומספר דוודים בעסק (קיטור, חימום שמן, חימום מים)

   6.5 לכל דוד יש לפרט: תפוקת קיטור (טון / שעה), טווח הספק תרמי (MW), סוג דלק, צריכה שנתית ושעתית של דלק, או מספר שעות עבודה ביום / חודש / שנה (ניתן לפרט בטבלה)

 

 

חומרים מסוכנים

 

1. מידע לגבי מיכלים עיליים לאחסון חומרים מסוכנים, פסולת חומריים מסוכנים, גזים ודלקים

2. מידע לגבי מיכלים תת קרקעיים לאחסון חומרים מסוכנים, פסולת חומרים מסוכנים, גזים ודלקים

המידע יוגש בהתאם למפורט להלן:

  2.1 מיכלים תת קרקעיים (ניתן לצרף בטבלה - בהמשך)

     2.1.1 מספר המיכלים, סוג החומר המאוחסן ונפח המיכל

     2.1.2 סוג המיכל : דופן כפולה או יחידה

     2.1.3 החומר ממנו עשוי המיכל: מתכת, פלסטיק, בטון

    2.1.4 יפוי המיכל במידה וקיים

    2.1.5 מיכול משני, מאצרה

    2.1.6 אמצעים למניעת דליפות

    2.1.7 אמצעים לבקרה וזיהוי דליפות

     2.1.8 יש לצרף בדיקת אטימות אחרונה שבוצעה לכל המיכלים 

3. מידע על מאצרות לאחסון חומרים מסוכנים

4. נוהל תחזוקה ניקוי ובדיקת תקינות המאצרות 

5. פסולת וחומרים מסוכנים:

   5.1 סוגי וכמויות הפסולת המסוכנת הנוצרת בעסק, לרבות שמן משומש, אמולסיה, חומרי גלם פסולים או משומשים, בוצות, פחם פעיל וכדומה

   5.2 יעדי הפינוי לכל פסולת

   5.3 קבלות המעידות על יעד הפינוי בשנה הארונה

6. מידע על שימוש באסבסט

 

רעש

1. פירוט מקורות הרעש העיקריים במפעל: גנרטורים, מדחסים, מתקני יצור, גריסה, שינוע, מסועים, נפוי, תנועת כלי רכב וכדומה

2. תאור האמצעים למניעה וצמצום רעש במידה וקיימים

3. יש לצרף מדידות במידה וקיימות

 

קרינה

היתר קרינה

 

פסולת מוצקה

1. פירוט סוגי הפסולת המוצקה הנוצרת בעסק, שאינה פסולת מסוכנת 

   1.1 יש להתייחס לפסולת מטבח, פסולת משרדית, פסולת תעשייתית בהתאם לסוגיה (פלסטיק, מתכת, נייר)

   1.2 יש לפרט לגבי כל סוג פסולת כמות (משקלית או נפחית) הנוצרת בחודש / שנה

   1.3 יש לפרט תדירות ויעד הסילוק לכל סוג פסולת 

 

 

 

טבלת חומרי גלם

טבלת חומרי גלם
שם החומרמצב צבירה (אבקה, נוזל,גז)שם כימי (במידת הצורך)ריכוז החומרצריכה שנתיתצריכה חודשית

טבלת סוג וכמות פסולת מוצקה

סוג הפסולת (יש לפרט: פסולת מטבח, משרדית, בוצה)כמות פסולת חודשית (טון)כמות פסולת שנתית (טון)יעד סילוקתדירות סילוק

סוג הפסולת (יש לפרט: פלסטיק, מתכת, עץ, נייר, זכוכית ועוד)כמות פסולת חודשית (טון)כמות פסולת שנתית (טון)יעד סילוקתדירות סילוק

פרשה טכנית

פרשה טכנית תכלול:         

1. תיאור מפורט של תהליכי הייצור המבוצעים במפעל.

2. רשימת חומרי הגלם המשמשים לייצור (כמויות, אמצעי אחסון וכו').    

3. פירוט שעות עבודה במפעל.

4. מספר העובדים במפעל (עובדי מינהלה ועובדי ייצור).

5. תיאור מתקני הייצור ומיקומם במפעל. אופן ההגנה על זיהום מי תהום מאולמי הייצור במידת הצורך (ציפוי ריצפה בחומרים עמידים לכימיקלים המשמשים לתהליך הייצור, צינור ומיכול משני וכו').

6. צריכת מים יומית, חודשית ושנתית והתפלגותה לצרכים סניטריים ולתהליכי הייצור השונים במפעל.

7. הרכב השפכים -  (הפיזי והכימי) לרבות כמות וספיקה, תכולת מתכות כבדות (במידת  הצורך), סולבנטים וחומרים אורגאניים סינתטיים (במידת הצורך), מלחים (במידת הצורך - לרבות סולפאטים, כלורידים ונתרן), עומס אורגאני (צח"ב וצח"כ - כללי ומומס), מוצקים מרחפים וערך הגבה. הרכב זה יפורט במוצא הכללי של המפעל וכן בזרמי הייצור השונים (במידה וקיימים מספר תהליכי ייצור שונים זה מזה) - לפי בדיקות מורכבות.