הצהרת בעל העסק: אני מצהיר בזאת כי לא ביצעתי כל שינוי או חידוש בבית העסק וכי התכניות שמסרתי למחלקת רישוי עסקים במעמד פתיחת תיק העסק לקבלת הרישיון / חידוש קודם של רישיון העסק, תואם לחלוטין את מבנה העסק

Browser not supported

הצהרת אדריכל מאשר: אני מצהיר בזאת כי תכנית העסק שנמסרה למחלקה לרישוי עסקים במעמד פתיחת הבקשה לרישיון העסק / חידוש קודם של רישיון העסק, תואם לחלוטין את מצב העסק

Browser not supported