נוהל הגשת מועמדות להכללה במאגר מציעים של עיריית אור יהודה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016

יולי 2018

1. על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 החל מתאריך 1 בינואר 2018 התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים כגון עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ וכיוצא באלה, מתאפשרת רק באמצעות פרסום מכרז או באמצעות שימוש במאגר שהוכן מבעוד מועד ובו רשימת מציעים מאושרים במגוון תחומים. 

2. עיריית אור יהודה (להלן: "העירייה") מעוניינת להקים מאגר מציעים ממוחשב (להלן: "מאגר" / "המאגר") במגוון תחומים ומקצועות ייעוץ (להלן "תחום"/"תחומים") כדי שישמש אותה בעתיד לקבל הצעות מחיר לביצוע התקשרויות להן היא תידרש מול יועצים, שלא באמצעות מכרז, בהתאם להנחיות הנ"ל.

3. לשם כך מזמינה העירייה יועצים מתחומים שונים, להציע את מועמדותם להיכלל במאגר. 

4. יועצים המעוניינים בכך, יוכלו להגיש מועמדות להיכלל במאגר באמצעות מערכת רישום דיגיטלית (להלן: "מערכת הרישום") שקישור אליה מותקן באתר האינטרנט של העירייה בכתובת:  

http://www.oryehuda.muni.il

בנוסף ניתן להגיע אל מערכת ההרשמה בכתובת האינטרנט הבאה:  

https://oryehuda.vendors.co.il

5. תחומי הייעוץ המבוקשים ע"י העירייה ומועד סיום ההרשמה לכל אחד מהם מופיעים בתחתית העמוד הראשון של מערכת הרישום.

6. תנאי הסף להגשת מועמדות לכל תחום ומסמכי החובה שנדרש לצרף מול כל תחום, מפורטים בגוף מערכת ההרשמה.

7. יובהר כי יועץ שיגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של העירייה באמצעות מערכת הרישום ולא יעמוד בתנאי הסף לתחום אליו נרשם, כפי שהם מפורטים במערכת ההרשמה, ו/או לא יצרף את כל מסמכי החובה המפורטים כאמור, מועמדותו תיפסל.

8. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל יועצים שהבקשה שהגישו למאגר הייתה חסרה - כדי שישלימו פרטים ו/או מסמכים, בלוחות זמנים כפי שתחליט.

9. יועצים שנתקלים בקשיים טכניים בעת הרישום באמצעות המערכת מוזמנים לפנות - באופן מקוון - לתמיכת מערכת ההרשמה שקישור אליה מופיע בתחתית כל עמוד.

10. העירייה תבדוק את פרטי ומסמכי היועצים שיגישו בקשה להיכלל במאגר ותחליט במועד שתקבע, על רשימת המציעים שיכללו במאגר היועצים שלה בתחומים השונים.

11. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפתוח את המאגר לתקופות רישום נוספות, במועדים שתחליט, להוסיף למאגר תחומים נוספים וכן לעדכן את מועדי סיום ההרשמה לתחומים השונים בו, הכל בהתאם לצרכיה.

12. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש בעתיד מכל יועץ שיוכלל במאגר להמציא לה מסמכים נוספים, ככל שיידרש, להוכחת התאמת מאפייניו וכישוריו בנושאי התקשרות ייחודיים.

13. העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, להוסיף או לגרוע תחומים, להזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או לגרוע יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.

14. ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

15. יובהר, כי הזמנת שירות מיועץ, ככל שתהיה, תעשה על ידי העירייה על פי צרכיה, מעת לעת, ואין הגשת בקשה להכללה במאגר זה כדי לחייב את העירייה בהזמנת שירותים כלשהם מיועץ הכלול במאגר ו/או כדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

16. כמו כן יובהר כי העירייה תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך אחרת אפשרית בהתאם להוראות הדין.

17. יועץ שמגיש את מועמדותו להיכלל ברשימת היועצים נותן את הסכמתו לכך ששמו ותחום/תחומי עיסוקו יפורסמו בעתיד, ככל שהעירייה תחליט להכליל אותו במאגר, באתר האינטרנט של העירייה. 

18. בנוסף נותן היועץ את הסכמתו לכך שבעתיד, תהיה העירייה רשאית לפרסם באופן פומבי פרטים על היקף ההתקשרות הכספית עמו - ככל שתהיה כזו.