מנכ"ל העירייה

גיל ממון, מנכ"ל העירייה

מנכ"ל העירייה

אתי חיו , מנהלת לשכה

שעות קבלת קהל:  
בתיאום מראש

כתובת: רחוב יוני נתניהו 4, בניין A, קומה 2

טלפון לפניות ויצירת קשר: 

073-3388221

לשכת מנכ"ל אחראית על קידום ויישום מדיניות והחלטות ראש העיר ומועצת העיר, וביצוע מעקב ובקרה על השגת יעדים והתנהלותן התקינה של כל מחלקות העירייה

תחומי אחריות 

  •  ייעוץ לראש העיר ולמועצה בנושא מדיניות הרשות המקומית, בגיבוש התכנון האסטרטגי ובקביעת מטרות ויעדים והתוויית תכניות רב-שנתיות
  • קביעת סדר עדיפות וקדימויות, בהתאם למדיניות העירונית
  • גיבוש הצעת תקציב שנתית, בתיאום עם גזבר העירייה ומנהלי מחלקות העירייה
  • מתן הנחיות לגורמים הרלוונטיים בעירייה בנושא בניית תכנית עבודה שנתית מקושרת תקציב, בהתאם למדיניות העירייה ואישור תכניות שנתיות ורב-שנתיות
  • מתן הנחיות, מעקבי ביצוע ובקרה תקציבית על פעולות מחלקות העירייה
  • קביעת נהלים קבועים ומותאמים למחלקות העירייה, בהתאם לחוקים ולכללי האתיקה והמנהל התקין
  • ייצוג העירייה בפני גורמי חוץ
  • קידום וייזום חוקי עזרה